Tuesday, July 28, 2009

Pembahagian ilmu Pendidikan Islam

Pendidikan Islam mempunyai dua maksud.Pertama pendidikan Islam Umum dan kedua pendidikan Islam khusus (Hasan Langgulug, 1995). Pendidikan Islam umum ialah pendidikan yang diberi kepada orang Islam dalam semua keadaan, seperti di sekolah, di rumah, di kedai, di hospital, di jalan dan lain-lain. Ia termasuk dalam semua hal, dalam ekonomi, sosial, politik, teknik, pelajaran, permainan, sukan, pekerjaan dan sebagainya. Pendidikan Islam khusus ialah mata pelajaran sekolah, iaitu yang termasuk di dalamnya ilmu-ilmu seperti Tauhid, Fiqah, Tafsir, Hadis, Akhlak dan sebagainaya. Jadi, bila disebut pendidikan Islam, ia tidak semestinya bermaksud mata pelajaran agama di sekolah, malah ia bermaksud lebih luas lagi, iaitu segala usaha untuk mendidik orang Islam menjadi muslim.
Dengan demikian, jelas kepada kita bahawa pendidikan Islam itu ialah satu usaha mendidik insan muslim melalui nasihat, pengetahuan, ilmu, penghayatan, contoh, sekolah, rumahtangga, masyarakat, alam sekitar dan lain-lain. Mata pelajaran sekolah ialah Pengetahuan Agama Islam atau Agama atau Ilmu Agama atau Pengetahuan Islam. Pendidikan Islam sepatutnya terdapat dalam semua mata pelajaran sekolah yang disampaikan oleh semua guru yang beragama Islam, manakala ilmu Agama itu merupakan satu wadah dalam pendidikan.
Hasil daripada kajian oleh Jawatankuasa Mengkaji Mata Pelajaran Agama Islam 1974 yang dilaporkan melalui Jawatankuasa Kabinet 1979, mendapati pendidikan Islam tidak berkesan atau kurang berkesan, kerana guru lebih mementingkan ilmu dan maklumat untuk lulus peperiksaan sehingga tidak sempat hendak mendidik (Zainal Abidin Abd. Kadir, 1994). Maka pada awal tahun 1980an ditukarkan nama Pengetahuan Agama Islam kepada Pendidikan Islam dengan harapan agar tercapai hasrat mendidik anak-anak orang Islam. Lanjutan daripada itu nama Kementerian Pelajaran pun ditukar kepada Kementerian Pendidikan, Bahagian Latihan Guru (BLG) ditukarkan kepada Bahagian Pendidikan Guru (BPG), Bahagian Pelajaran Agama ditukar kepada Bahagian Pendidikan Islam, dan lain-lain.
Ini merupakan satu langkah yang baik, tetapi, jika guru tidak faham konsep pendidikan Islam dan tidak melaksanakannya seperti yang dihasratkan, apa yang dilakukan hanya memberi maklumat sahaja, maka pendidikan Islam menjadi tidak berkesan.
Sekolah merupakan institusi formal dalam proses memberi pendidikan Islam. Pendidikan diberi berdasarkan disiplin ilmu. Disiplin ilmu lslam khusus yang ada di sekolah ialah Aqidah, Ibadah, Akhlak, Sirah serta Tilawah Al-Quran (Lihat sukatan pelajaran Pendidikan Islam menengah dan rendah, 1997). Selain daripada itu, pendidikan Islam juga diberi secara tidak formal melalui aktiviti kokurikulum sekolah. Seperti bekerjasama, budaya ilmu, solat berjamaah, amanah, kebersihan, mengikut peraturan, hormat guru, mengucap salam sesama Islam. Ini semua adalah pendidikan Islam.
Matlamat akhirnya ialah melahirkan individu muslim yang faham Islam dan faham ilmu-ilmu Islam, seterusnya menghayati ajaran Islam dalam hidupnya dengan bahagia, berkeluarga, bermasyarakat, bertamadun, serta mendapat kesejahteraan selepas matinya.
Pada zaman Rasulullah s.a.w. dan zaman sahabat tiak terdapat disiplin ilmu seperti di atas. Yang ada pada masa itu ialah Al-Quran dan Sunnah Rasul s.a.w. Semua itu sumber ilmu Islam, dan tidak pun disebut sebagai ilmu Tauhid, Feqah dan sebagainya. Apabila membincangkan konsep ketuhanan, tentang kepercayaan kepada Allah dan hari Akhirat, maka itu Tauhid-lah namanya. Apabila membaca ayat Al-Quran atau hadis Nabi s.a.w. yang menceritakankan tentang hal ibadat zahir, maka dari segi ilmu, Feqah-lah namanya. Demikianlah dengan yang lain.
Selepas zaman sahabat, dan setelah ramai orang yang bukan Arab memeluk agama Islam, maka ulama mula merumuskan isi Al-Quran dan hadis dalam bentuk matan seperti yang ada sekarang. Kitab hadis Imam Malik, Al-Muwatta, disusun mengikut tertib ilmu Feqah, iaitu bermula dengan hukum bersuci, solat dan seterusnya. Beliau adalah golongan Tabi’in (golongan selepas sahabat). Hingga ke hari ini, kebanyakan negara Islam mempelajari Islam dalam bentuk ini. Mana-mana kitab Feqah kita dapati sekarang disusun fihrisnya mengikut susunan ini
Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap muslim. Ini adalah berdasarkan sabda Nabi s.a.w.
طلب العلم فريضة على كل مسلم
Maksudnya: “Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam”
Riwayat Ibnul Abdil Barr.
Timbul persoalan; apakah ilmu yang wajib dituntut? Adakah ilmu agama sahaja atau ilmu-ilmu lain? Dalam perbincangan ulama, Al-Ghazali (1988) menyebutkan bahawa kerana adanya Alif Lam pada perkataan itu ( العلم ) maka ia menjadi ma’rifah. Jadi ilmu yang wajib dituntut itu ialah ilmu agama sahaja. Ilmu lain tidak sampai ke martabat wajib. Walau pun demikian, Al-Ghazali (1975) membahagikan wajib itu kepada dua jenis, iaitu Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Ilmu Fardhu Ain ialah segala macam ilmu untuk mengenal Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui perkara ghaib, mengetahui cara beribadat, halal dan haram, mengetahui ilmu yang berkaitan dengan menjaga hati dan amalan hati, seperti sabar, ikhlas, hasad, ujub, takabur dan sebagainya. Di sinilah lahir istilah-istilah ilmu Tauhid, Feqah dan Tasawuf. Di tampat yang lain Al-Ghazali (1988) mengistilahkan dengan ilmu Mu’amalah dan ilmu Mukasyafah. Semua ini dipanggil Ilmu Syara’.
Ilmu Fardhu Kifayah ialah ilmu yang perlu diketahui untuk keperluan dan keselesaan hidup di dunia. Tanpanya manusia menempuh kesusahan dan tidak dapat menyempurnakan tuntutan Fardhu Ain. Contohnya seperti ilmu perubatan, kejuruteraan, perindustrian, matematik, ekonomi, politik dan lain-lain.
Maksud Fardhu Kifayah ialah cukup jika ada seorang daripada satu kumpulan orang Islam yang belajar ilmu itu dan semua orang dalam kumpulan itu terlepas daripada dosa. Sebaliknya jika tidak ada seorang pun dalam kumpulan itu yang mengetahui ilmu ini, maka semua orang dalam kumpulan itu berdosa (Al-Ghazali, 1988).
Perlu dijelaskan iaitu, yang dikatakan Fardhu Kifayah ialah tuntutan untuk menuntut sesuatu ilmu itu, tetapi apabila telah menceburi di dalamnya ia menjadi Fardhu Ain. Bandingannya ialah seperti solat. Mendirikan solat sunat hukumnya sunat, tetapi apabila mengerjakannya maka wajib mengerjakan semua rukunnya dengan sempurna.
Dalam sistem pendidikan negara ini telah diajar kedua-dua jenis ilmu ini; Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Tetapi kefahaman tentang konsepnya masih kabur. Pelajaran agama yang diajarkan dalam sekolah itu dikatakan Fardhu Ain, pelajaran lain dikatakan Fardhu Kifayah. Pada hemat penulis, pelajaran agama yang dipelajari di sekolah itu belum lagi sempurna Fardhu Ain, malah ia merupakan asas Fardhu Ain. Sebab itu Kementerian Pendidikan menamakan salah satu programnya bagi pelajar-pelajar Tahun 6, Tingkatan 3 dan Tingkatan 5 dengan Penilaian Asas Fardhu Ain. Maknanya, yang dipelajari itu baru asas Fardhu Ain, belum lagi Fardhu Ain yang sebenarnya. (Lihat Buku Panduan Penilain Asas Fardhu Ain (PAFA) oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994).
Menurut Al-Ghazali (1988), ilmu Fardhu Ain itu ialah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim semasa ia hendak melakukan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib itu janganlah disempitkan kepada solat, puasa dan haji sahaja, malah banyak lagi perkara wajib yang kita lakukan setiap hari.
Contohnya, membaca Al-Quran itu hukumnya sunat, tetapi bila membaca wajib betul sebutan makhraj dan sifat huruf serta barisnya. Untuk dapat menyebut dengan betul, wajib belajar kepada gurunya yang muktabar, maka timbullah di sini ilmu Tajwid. Dengan itu bermakna, belajar ilmu Tajwid itu wajib apabila hendak membaca Al-Quran.
Berniaga adalah sunnah Rasul s.a.w., bekerja sebagai penaiaga ialah mencari nafkah, mencari nafkah adalah wajib hukumnya. Hendak berniaga wajib ada ilmu. Jadi, pada masa itu ia wajib belajar ilmu perniagaan. Ilmu perniagaan di sini bukan bermaksud ilmu tentang untung rugi, ekonomi, simpan kira dan sebagainya, sebaliknya ia bermaksud ilmu syariat. Iaitu ilmu yang membicarakan tentang apa jenis benda yang boleh diperniagankan dan apa yang tidak boleh, apakah perniagaan itu ada unsur riba atau tidak, dan banyak lagi perkara yang berkaitan yang perlu di ketahui.
Menjadi pentadbir, ahli politik, doktor, pegawai, jurutera, guru dan sebagainya, bukan wajib. Asalnya Fardhu Kifayah, tetapi apabila telah mencebur diri di dalamnya ia menjadi Fardhu Ain. Kerana bekerja itu Fardhu Ain, sebab mencari nafkah. Semasa menjalankan tugas wajib menjalankannya dengan betul, jika tidak betul ia berdosa dan pendapatannya haram, untuk mengetahui betul atau tidak perlu ada ilmu, untuk mendapat ilmu kena belajar. Jadi belajar itu Fardhu Ain, kerana hendak beramal, yakni bekerja mengikut syariat Islam. Dan ilmu yang dipelajari pada masa itu ialah ilmu Fardhu Ain.
Belajar di sini ialah untuk mengetahui apa perkara yang mesti dibuat semasa kita bekerja dan apa pula perkara yang tidak boleh dilakukan, iaitu yang dilarang oleh syariat. Inilah yang dikatakan ilmu Fardhu Ain, iaitu ilmu yang mesti diketahui oleh setiap orang Islam apabila ia hendak melakukan sesuatu perkara yang wajib.
Semua ilmu ini (Fardhu Ain, Fardhu Kifayah dan Tahsiniyat) termasuk dalam bidang pendidikan Islam. Iaitu mendidik setiap muslim, sama ada guru, kerani, polis, askar, pentadbir, jurutera, pegawai, petani, peniaga, pemimpin dan bermacam-macam jenis pekerjaan lagi, supaya menjadi seorang muslim yang beriman dan beramal, dan terdidik dengan pendidikan Islam. Ia faham Islam, faham tuntutan Islam dan menghayatinya. Ia faham tentang amanah yang diberikan kepadanya dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Dan ia juga faham dan sedar bahawa setiap perbuatannya akan dibicarakan di hadapan Allah nanti di hari Kiamat.
Inilah maksud pendidikan Islam seperti yang disebutkan oleh Al-attas (1979) dan Burlian Somad (1981). Persoalannya ialah, apakah pendidikan Islam dalam sistem pendidikan hari ini menuju ke arah itu? Atau pun masyarakat, termasuk golongan guru, masih kabur terhadap konsep dan kefahaman ini?
Masyarakat guru, samada guru Agama atau bukan guru Agama, harus faham dengan sejelas-jelasnya konsep pendidikan Islam. Jika betul-betul diamati dan difahami kita yakin bahawa semua guru yang beragama Islam ialah guru pendidikan Islam. Pekerja dalam kawasan sekolah, kerani dan pengendali kantin juga pendidik Islam. Mereka sama-sama bertanggungjawab untuk mendidik murid atau pelajar yang beragama Islam di sekolah menjadi orang Islam. Seluruh orang dalam masyarakat, di rumah, di kedai, di dewan, di tempat kerja dan lain-lain adalah agen-agen pendidikan Islam dan bersama-sama bertanggungjawab dalam pendidikan Islam, dalam erti kata menghidupkan iklim Islami, atau penghayatan Islam. Maksudnya, jika ada sesuatu amalan atau pelakuan orang Islam yang terang menyalahi ajaran Islam, maka wajib membetulkannya dan menasihati. Jika tidak dilakukan kita adalah bersalah dengan Allah Taala.Jangan kita sentiasa melepaskan tanggungjawab ini kepada guru agama,ustaz-ustaz,ulama sahaja kerana tugas memakmurkan bumi Allah ini terletak pada setiap individu muslim. Jika ini dapat difahami dengan saksama dan dijalankan dengan baik dan teratuar, pendidikan akan dapat berjalan dengan cukup berkesan di sekolah dan dalam masyarakat. Lanjutan daripada itu banyak masalah disiplin di sekolah dan di dalam masyarakat dapat dikurangkan, kalau pun tidak dapat dihapuskan kesemuanya.


Wednesday, July 22, 2009

PENGUKUHAN&TUGASAN PELAJAR (1)EDISI SESAT

Pengukuhan
Pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan dibawah dan emailkan jawapan anda ke
mahis_08@yahoo.com

1.Apakah maksud ajaran sesat.
2.Apakah dua contoh ajaran sesat di Malaysia
3.Apakah 3 ciri-ciri ajaran sesat yang diamalkan di negara kita
4.Apakah akibat mengamalkan ajaran sesat terhadap individu
5.Apakah ciri ajaran TaslimTugasan Pelajar(1):

Pelajar dikehendaki menghasilkan Buletin berkaitan ajaran sesat

langkah-langkah kerja:
1.Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan
2.Pelajar perlu mengakses dekstop/komputer masing-masing
3.Kandungan buletin boleh berupa ciri,faktor,langkah menangani ajaran sesat dan sebagainya yang dirasakan releven dengan tajuk
4.Bagi menghasilkan Buletin pelajar boleh menggunakan perisian Microsost Publisher
4.Bahan/sumber boleh didapati di laman-laman web/blog seperti berikut;
www.ayahpin.blogspot.com
http://wikipedia.org/
http://www.gemaislam.net/
http://www.scribd.com/
http://www.jheat.terengganu.gov.my/ajaranSesat.php http://btpnkl.edu.my/cerdiknet/bahan/p_islam/p_islam5/akidahsub11.htm

Bagi memudahkan pelajar kesemua laman tersebut telah dipautkan ke laman BLOG GURU:
http://yaustazi.blogspot.com
http://bestamahis.blogspot.com

Tuesday, July 21, 2009

EDISI SESAT

"EDISI SESAT" merupakan judul Projek Based Learning kursus KDP Pembestarian sekolah di IPGM kampus Pulau Pinang bagi kumpulan saya dan seorang rakan guru dari sekolah Men.Teknik.Seberang Prai Pulau Pinang..Projek PBL ini merupakan refleksi kursus 4minggu kami.Projek ini memerlukan pengintegrasian Teknologi Maklumat yang menghasilkan satu projek Pengajaran&Pembelajaran yang menarik untuk pelajar.

Penerangan Projek
Projek ini diberi nama "EDISI SESAT" kerana berdasarkan topik Ajaran Sesat bahagian Akidah Ting 5.Projek ini mengandungi 5 tugasan yang perlu dilaksanakan oleh pelajar.Kesemuanya melibatkan penggunaan TMK/ICT.Tugasan pertama menghasilkan Buletin yang memaparkan info ringkas berkaitan ajaran sesat di Malaysia.Sebagai contoh senarai ajaran sesat yang telah difatwakan sesat oleh Jabatan Agama/JAKIM.Buletin ini akan diedarkan kepada seluruh warga sekolah.Tugasan kedua pelajar dikehendaki menghasilkan arikel/jurnal berkenaan ajaran sesat.Contoh tajuk disediakan oleh guru.Tugasan ketiga menghasilkan brosur yang menarik yang mengandungi unsur2 dakwah sebagai contoh paparan langkah-langkah mengelakkan diri daripada terjebak dengan dakyah ajaran sesat.Keempat penghasilan video ringkas(Movie Maker) yang menarik tetapi tidak lari dari konsep dakwah iaitu perlu diselitkan paparan teks nasihat/kesedaran.Kelima tugasan terakhir yang mana ini merupakan tugasan yang merangkumi kesemua tugasan-tugasan sebelum ini iaitu pembinaan laman blog.Laman blog ini akan menjadi platform pelajar untuk menyiarkan tugasan mereka secara keseluruhannya.Laman blog ini secara tidak langsung akan menjadi medium dakwah pelajar kerana di laman blog ini akan dimuatkan dengan pelbagai bahan ilmiah/kerohanian yang lain.Laman blog ini juga akan dipautkan kepada beberapa laman web atau laman blog Portal Pendidikan,laman blog islamik,laman2 Jabatan2 Agama sebagai memudahkan pengunjung mendapatkan sumber.Laman blog ini juga akan menyediakan laman sembang untuk pelajar berinteraksi dengan guru dan sesama mereka secara langsung selain itu pengunjung juga boleh memanfaatkan untuk aktiviti perbincangan.Bagi menghasilkan pakej projek yang sempurna ini pelajar perlu banyak membuat penerokaan dan melayari internet bagi mendapatkan bahan2 yang bermutu dan sesuai dengan projek.Walaupun pelajar diberi kebebasan untuk melayari pelbagai laman web/blog namun guru sentiasa membuat pemerhatian terhadap aktiviti pelajar supaya penyalahgunaan siber tidak berlaku di kalangan pelajar.Segala bahan yang diperolehi pelajar ditapis terlebih dahulu oleh guru bagi memastikan keesahan fakta bahan tersebut dan bagi mengelakkan berlaku sebarang unsur bahan "sampah" dimuatkan dalam projek pelajar.Projek ini dilihat mampu memberi impak positif yang besar kepada individu pelajar itu sediri seterusnya kepada masyarakat global.Projek ini merupakan projek bersepadu yang menggabungkan elemen kerohanian beserta elemen teknologi yang diharapkan mampu membentuk pelajar pendakwah yang celik ICT seterusnya mampu memberikan manfaat kepada agama.

Monday, July 20, 2009

EDISI SESAT

"EDISI SESAT" ini merupakan tajuk PBL saya bersama rakan seperjuangan AL Fadhil ust.Muhammad bin Abdullah dari Sek.Men.Teknik Seberang Perai.Projek PBL ini merupakan aplikasi pengetahuan dan kemahiran ICT yang dipelajari di IPGM kampus Pulau Pinang selama 4minggu.Projek ini yang semestinya melibatkan pelajar2 kami di sekolah masing2 merangkumi beberapa tugasan kecil.Di dalam EDISI SESAT pelajar kami dikehendaki menghasilkan buletin,brosur,artikel,video movie maker dan akhir sekali laman blog kesemuanya berasaskan ajaran sesat..oppss..jangan salah tafsir ye..maksud di sini projek ni berdasarkan topik Ajaran Sesat bahagian Akidah Ting.5.Kesemua tugasan ini dijangkakan berlangsung selama 5 minggu bermula P&P selepas kursus LDP ini.Projek ini memang tidak termampu bagi kami untuk melaksanakannya tetapi kepuasan yang dirasa apabila kita berjaya melakukan sesuatu yang sebelum ini tidak pernah kita lakukan cukup membuatkan penat hilang tiba-tiba..

Di ruangan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar/pensyarah di Kampus IPGM Pulau Pinang ini yang banyak memberi tunjuk ajar kepada kami semua yang baru berjinak-jinak dengan ICT.Selaku warga pendidik sumbangan ilmu kalian semua insyaAllah membawa kebaikan kepada anak didik kita semua.
Wslm...

Friday, July 17, 2009

Selamat Datang ke laman web Pend.Islam

Laman ini disediakan untuk pelajar SMTBL serta rakan pendidik sekalian..

PROJEK BESTARI 2009.

Projek menghasilkan P&P menggunakan TMK..adalah hasil kursus LDP di IPGM kampus Pulau Pinang yang berlangsung pada 29jun-24julai 2009.(belum tamat lagi).Seiringan dengan perubahan arus dunia hari ini tidak dinafikan lagi kemahiran penggunaan teknologi ICT wajar diperkembangkan bukan sahaja dikalangan pendidik malah anak-anak didik semua.Hasil usaha kerajaan telah banyak membantu para guru memahami konsep ICT dalam P&P dengan menganjurkan program pembestarian guru sepanjang tahun.Andai kata usaha ini berterusan pastinya 10 tahun akan datang masyarakat Malaysia akan menjadi masyarakat celik ICT majoritinya.